Kevser Suresi İniş Sebebi

Kevser Suresi İniş Sebebi

İçinde Kelbî, Mukatil ve İbn Abbâs'ın da bulunduğu cumhur kavlinde sûre mekkîdir. el-Hasen, İkrime, Mücâhid ve Katâde ise medenî olduğunu söylemiş*lerdir. Suyûtî, İtkan'ında Sûrenin medenî olduğu görüşünü tercih etmiştir. Hafâcî ise iki görüş arasını te'lif sadedinde Sûrenin iki kere nazil olduğunu söy*leyenlerin bulunduğunu kaydeder.

Adiyat Sûresinden sonra nazil olmuştur.

2. O halde Rabbın için namaz kıl ve kurban kes.

3. Şu Seni kınayan var ya; işte o, ancak o ebter, soyu kesik olandır.

a) Daha önce (Nisa Sûresinin 51. âyetinin nüzul sebebinde de geçtiği üzere İbn Abbâs'tan rivayette o şöyle anlatıyor: Ka'b ibnu'l-Eşref Mekke'ye geldi*ğinde Mekke müşrikleri: "Sen Medine halkının en hayırlısı ve efendisisin değil mi?" dediler. O: "Evet, öyleyimdir." dedi. "Şu soyu kesik, kavminden kopmuş kötü adam hakkında ne dersin. O, kendisinin bizlerden hayırlı olduğunu zanne*diyor. Halbuki bizler hacıların, sedanetin ve şikayetin ehliyiz" dediler. Ka'b: "Siz ondan daha hayırlısınız." dedi de "Hiç şüphesiz seni ayıplayanın kendisi ebter, soyu kesik olandır." âyeti ve "Kendilerine kitabdan bir pay verilmiş olan*ların Puta ve Tâğût'a inanıp küfredenlere: "Bunlar, iman etmiş olanlardan daha doğru yoldadırlar." dediklerini görmedin mi?" (Nisa, 4/51) âyet-i kerimesi nazil oldu.

İbn Abbâs, Mücâhid, Saîd ibn Cübeyr ve Katâde sûrenin el-As ibn Vâil hakkında nazil olduğu görüşündedirler.

Muhammed ibn İshak'ın Yezîd ibn Rûmân'dan rivayetle zikrettiğine göre el-As ibn Vâil, yanında Hz. Peygamber zikredildiği zaman: "Bırakın şu adamı; onun soyu kesik, onun çocuğu yok. Helak olduğu (öldüğü) zaman adı sanı kesi*lecek" demiş ve işte bunun üzerine bu sûre nazil olmuştur.[4] İbn Abbâs'tan rivayete göre de o bir gün Mescid-i Haram'a girerken Hz. Peygamber (sa) de çıkmakta imiş. Kapıda karşılaşmışlar ve bir süre konuşmuş*lar. Sonra o Mescid-i Harâm'da oturmakta olan kureyş'in ileri gelenlerinin ya*nına uğramış da ona: "Konuştuğun kimdi?" diye sormuşlar. Hz. Peygamber (sa)'i kastederek "Şu soyu kesik adamla." demiş. Ondan biraz önce de Hz. Pey*gamber (sa)'in Hadice'den olan oğlu Abdullah vefat etmiş imiş. Onlar, oğlu olmıyana "ebter=soyu kesik" adı verirlermiş. İşte bunun üzerine Allah Tealâ bu Sûreyi indirmiş.

Atâ'dan ise Sûrenin Ebu Leheb hakkında nazil olduğu rivayet edilmiştir. Hz. Peygamber (sa)'in erkek çocuğu öldüğünde müşriklere gitmiş ve: "Bu gece Muhammed'in soyu kesildi." demiş ve bunun üzerine Allah Tealâ: "Şu Seni kınayan var ya; işte o, ancak o ebter, soyu kesik olan."ı indirmiş.Şimr ibn Atıyye'den rivayete göre ise bu sözü söyleyen ve Sûrenin nüzulüne sebep olan Ukbe ibn Ebî Muayt'tır.

Bu rivayetlere göre sûre, Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur.

b) Taberânî'nin zayıf bir senedle Ebu Eyyûb'dan rivayetine göre Hz. Pey*gamber (sa)'in oğlu İbrahim vefat ettiğinde müşrikler sevinerek birbirlerine bu haberi yetiştirmişler ve: "Şu sâbiînin bu gece soyu kesildi." demişler de bunun üzerine Allah Tealâ bu Sûreyi indirmiş.

Müslim'in Enes ibn Mâlik'ten rivayetle tahric ettiği bir hadiste o şöyle an*latıyor: Bir gün Rasûlullah (sa) mescidde aramızda bulunuyordu. Hafifçe uyur gibi bir hal aldı. Sonra tebessüm ederek başını kaldırdı. Biz: "Seni güldüren ne*dir ey Allah'ın elçisi?" diye sorduk. "Az önce bana bir sure indirildi." buyurdu ve "Rahman Rahîm Allah'ın adıyla. Gerçekten Biz azimüşşan sana kevseri ver*dik." Öyle ise Rabbın için namaz kıl ve kurban kes. Sana buğzeden; şüphesiz ki soyu kesik olari işte odur."u okudu, sonra: "Biliyor musunuz kevser nedir?" di*ye sordu. "Allah ve Rasûlü en iyi bilendir." dedik. "Rabbımın bana va'dettiği bir nehirdir. Onda çok hayır vardır. O, kıyamet günü ümmetimin su içmeye ge*leceği bir havuzdur. Kapları, yıldızlar sayısıncadır. Onların (ümmetimin) için*den bir kul oradan ayrılıp uzaklaştırılacak da ben: "Rabbım, o benim ümmetim-dendir." diyeceğim. Rabbım: "Onun senden sonra neler yaptığını bilmiyorsun." buyuracak.

Kurrâdan bir çoğu bu iki rivayete dayanarak Sûrenin Medine-i Münevve-re'de nazil olduğunu ve besmelenin sureden bir âyet olup onunla birlikte nazil olduğunu söylerler.

Sûrenin "O halde Rabbın için namaz kıl ve kurban kes." âyetinin Hudeybiye'de Hz. Peygamber (sa) ve ashabı Mekke-i Mükerreme'ye girerek umre yapmaktan alakonuldukları zaman nazil olduğu da söylenir. Bu, Saîd ibn Cübeyr'den rivayet edilmiştir.[11] Ancak Suyûtî bu rivayette şiddetli bir ğariblik olduğunu söyler.

Son Güncelleme : 08.12.2018 08:59:25
Kevser Suresi İniş Sebebi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Kevser Suresi İniş Sebebi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

3 Yorum Yapılmış "Kevser Suresi İniş Sebebi"
BENCE BU SİTE ÇOK GÜZEL
Sudenaz Saçan . 09.04.2019 19:08:16
CEVAP YAZ
bu peygamberimize soyu kesi diyen adama Allahuteala hakını bildirmiştir.
Said . 22.10.2015
CEVAP YAZ
bu peygamberimize soyu kesi diyen adama Allahuteala hakını bildirmiştir.
Esin . 15.03.2015
CEVAP YAZ
Kevser Suresi Anlamı
Kevser Suresi Anlamı
Kevser Suresi Anlamı; Kur'an-ı Kerim'de 108’inci suredir. Toplam 3 ayet, 10 kelime ve 42 harf vardır. İlk ayetin; Kevser' den bahsetmesi nedeniyle, bu isim verilmiştir. Kur'an-ı Kerimin en kısa suresi olup, Diğer bir adı da (en-Nahr) dır. Kevse...
Kevser Suresi Türkçe
Kevser Suresi Türkçe
Kevser Suresi; peygamberliğin ilk senesinde ve Mekke döneminde indirilmiş bir suredir. Kuran-ı Kerim'in en kısa suresidir. Kevser suresi toplamda üç ayetten oluşmaktadır. Kevser suresi adını ilk ayetinde son kısımlarda bulunan ve "çok hayır" anlamına...
Kevser Suresi Faziletleri
Kevser Suresi Faziletleri
Kevser Suresi Faziletleri, Kevser suresi faziletleri,saymakla bitmeyecek kadar çok bir dua. Kevser suresini Kur'an-ı Kerim deki yeri çok önemlidir. Mekke döneminde ve peygamberliğin ilk yıllarında indirmiştir. Kur'an'ın en kısa suresidir ve 3 ayetten...
Kevser Suresi Arapça
Kevser Suresi Arapça
Kevser Suresi Arapça, Bu sure okunduğu zaman okuyan veya dinleyen kişiye bazı manevi armağanlar verilir. Yüce Allah'ın sözü olan Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar yaratıcı sözler ile doludur. Yani Kur'an-ı Kerim'deki her kelime sihirlidir. Bu sihi...
Kevser Suresi Kaç Ayettir
Kevser Suresi Kaç Ayettir
3 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir. ...
Kevser Suresi Okunuşu
Kevser Suresi Okunuşu
Kevser suresi okunuşu üç ayetten ibarettir. Mekke'de indirilmiş olan ayet Kuran'da ki en kısa suredir. Hayır ve nimet anlamına gelen kevser kelimesinden ismini almıştır. Böyle olmasına rağmen, içerik bakımından oldukça zengindir. Bu surenin anlaşılab...
Kevser Suresi Tefsiri
Kevser Suresi Tefsiri
Kevser Suresi Mekke'de nazil olmuş ve üç ayetten oluşmaktadır. Peygamber Efendi'mize ihsan olunan ''Kevser'' nimetini bildirdiği için Kevser ismini almıştır.Kevser Suresinin Tefsiri1) Ey Resulüm! Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. Seni birçok fevkala...
Kevser Suresi Meali
Kevser Suresi Meali
Kevser suresi meali, Kuran'ın en kısa suresi olması açısından daha kolay yapılabilmektedir. Hz Muhammed'in ilk yıllarında Mekke'de indirilen sure, üç ayetten oluşmakta, adını da ilk ayetin sonunda bulunan kevser kelimesinden almaktadır. Kevser kelime...
Kevser Suresi
Kevser Suresi
Kur’an-ı Kerim’in yüz sekizinci suresi olan Kevser suresi aynı zamanda Kur’an-ın en kısa suresidir. Diğer ismi "En-Nahr" olan Kevser suresi üç ayet on kelime ve kırk iki harften oluşur. Kevser suresinde Allah kötü müşriklerin sözlerine karşı HZ. Pey...

 

Kevser Suresi Anlamı
Kevser Suresi Türkçe
Kevser Suresi Faziletleri
Kevser Suresi Arapça
Kevser Suresi Kaç Ayettir
Kevser Suresi Okunuşu
Kevser Suresi İniş Sebebi
Kevser Suresi Tefsiri
Kevser Suresi Meali
Kevser Suresi
Popüler İçerik
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kevser Suresi Kaç Ayettir
Kevser Suresi Okunuşu
Kevser Suresi İniş Sebebi
Kevser Suresi Tefsiri
Kevser Suresi Meali
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019